Studium Psychologii Sądowej edycja Jesień 2013

Studium Psychologii Sądowej edycja Jesień 2013

Adres
Sienkiewicza 116/4
50-347 Wrocław
Polska
Data powstania
2013-10-05
Strona www
Wyświetleń
437
Opis
Zapraszamy na Studium Psychologii Sądowej - edycja Wiosna 2013
Opis programu:
Program Studium Psychologii Sądowej opracowany został
przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowny głównie na podnoszenie praktycznych umiejetności
uczestników. Plan studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sądowej, wiktymologii, psychopatologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, metodologii badań psychologicznych, opiniowania w sprawach nieletnich, rodzinnych, cywilnych i karnych. Program Studium Psychologii Sądowej spełnia wymogi Ministra Sprawiedliwości z 24.1.2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Celem Studium Psychologii Sądowej jest kształcenie przyszłych biegłych psychologów sądowych i innych ekspertów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości profesjonalnie zajmujących się diagnozą i orzecznictwem psychologicznym. Obszerny blok zajęć praktycznych ma przygotowywać do praktycznego wykonywania roli i zawodu biegłego psychologa sądowego. Duża liczba zajęć warsztatowych oraz możliwość bezpośredniego zastosowania wiedzy w różnego rodzaju ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, pozwala absolwentom po ukończeniu
Adresaci:
Adresatami Studium Psychologii Sądowej są osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii sądowej, psychopatologii, diagnozy psychologicznej , opiniowania na potrzeby sądownictwa. Tematyka zajęć została zaplanowana tak, by dostarczyć uczestnikom wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształcenia umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów, seminariów i ćwiczeń praktycznych. Studia skierowane są zwłaszcza do psychologów zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych biegłego psychologa sądowego, jak i innych osób z wykształceniem humanistycznym zainteresowanych pogłębieniem wiedzy I umiejętności z zakresu psychologii sądowej. Uczestnicy Studium Psychologii Sądowej po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia Studium Psychologii Sądowej wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania I uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy biegłych psychologów sądowych przy sądach rejonowych i okręgowych. Absolwenci Studium Psychologii Sądowej zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy w instytucjach współpracujących z sądownictwem w zakresie diagnozy i opiniowania, przesłuchiwania, uczestnictwa w trakcie rozpraw sądowych. Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu diagnozy i psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ilość godzin
Studium Psychologii obejmuje 100 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 5 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.
MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.
Program Studium Psychologii Sądowej opracowany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowny głównie na podnoszenie praktycznych umiejetności uczestników. Plan studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w bloki tematyczne, których celem jest uzyskanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii sądowej, wiktymologii, psychopatologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, metodologii badań psychologicznych, opiniowania w sprawach nieletnich, rodzinnych, cywilnych i karnych. Program Studium Psychologii Sądowej spełnia wymogi Ministra Sprawiedliwości z 24.1.2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Celem Studium Psychologii Sądowej jest kształcenie przyszłych biegłych psychologów sądowych i innych ekspertów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości profesjonalnie zajmujących się diagnozą i orzecznictwem psychologicznym. Obszerny blok zajęć praktycznych ma przygotowywać do praktycznego wykonywania roli i zawodu biegłego psychologa sądowego. Duża liczba zajęć warsztatowych oraz możliwość bezpośredniego zastosowania wiedzy w różnego rodzaju ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, pozwala absolwentom po ukończeniu Studium Psychologii Sądowej uzyskać wpis na listę biegłych psychologów sądowych i rozpocząć praktykę zgodnie z polskimi standardami.

Szczegółowy program i harmonogram zjazdów
Studium Psychologii Sądowej

Terminy szkolenia: 05.10.2013, 06.10.2013, 23.11.2013, 24.11.2013, 14.12.2013, 15.12.2013, 25.01.2014, 26.01.2014, 15.02.2014, 16.02.2014

Liczba dni szkolenia: 10
Godziny zajęć: 9:00-16:00
Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP
Termin zgłoszenia: 2013-10-04

ZJAZD I


I. Wprowadzenie w problematykę psychologii sądowej.
1. Obszary psychologii sądowej.
2. Prawne podstawy opiniowania przez psychologa biegłego sądowego w polskim prawie dowodowym. - zasady procesu karnego i cywilnego - rola prawa dowodowego - dowody osobowe, rzeczowe i z dokumentu - biegły jako dowód osobowy - powołanie w charakterze biegłego
3. Biegły w systemie polskiego prawa. - biegli sądowi i biegli ad hoc - koszt dowodu z opinii biegłego:wynagrodzenie biegłego,inne elementy kosztu dowodu z opinii biegłego - zasady wpisu i skreślenia z listy biegłych sądowych.
4. Prawa i obowiązki biegłego.
 - treść opinii, metody kontroli opinii; - przesłanki poprawności opiniowania, materiału badawczego oraz zachowania biegłego w sądzie; - uprawnienia i obowiązki biegłego.
5. Biegły psycholog w postępowaniu karnym i cywilnym. - granice opiniowania psychologicznego; - biegły w sprawach karnych i cywilnych: analiza przypadków.
II. Zachowania agresywne a przestępczość.
- definicje agresji, rodzaje agresji, agresywność - koncepcja psychoanalityczna Z. Freuda, teoria frustracja-agresja, teorie społecznego uczenia się - ogólny Model Agresji (GAM) Andersona i Bushmana - wyznaczniki agresji, prowokacja, pobudzenie emocjonalna, normy społeczne - przestępczość a agresja - osobowościowe determinanty przestępczości i typologie przestępców - specyfika działania w grupie przestępczej
III. Wybrane zagadnienia wiktymologii.

- typologie ofiar: skoncentrowane na cechach indywidualnych, oraz na znaczeniu ofiary w genezie przestępstwa, mechanizm stawania się ofiarą - teoria kozła ofiarnego - psychologiczna charakterystyka ofiar przemocy domowej, ofiar mobbingu, ofiar przemocy seksualnej - zgwałcenia - dynamika zjawiska przemocy - portret psychologiczny i typologia sprawców przemocy

ZJAZD II


IV. Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych.
- kliniczna diagnostyka zaburzeń psychicznych a badanie dla potrzeb sądowych - klasyfikacja zaburzeń psychicznych: systemy klasyfikacji ICD -10 i DSM - IV - zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju - zaburzenia dysocjacyjne - schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne - zaburzenia związane z używaniem środków psychoaktywnych - zaburzenia osobowości - zaburzenia seksualne i tożsamości płciowej - zaburzenia poznawcze
V. Zaburzenia rozwoju dziecka i adolescenta.
- klasyfikacja zaburzeń emocjonalnych i ich obraz kliniczny - konsekwencje występowania zaburzeń emocjonalnych dla funkcjonowania dziecka - somatyzacja stanów psychicznych - depresja u dzieci i młodzieży - zaburzenia dwubiegunowe u młodzieży - zaburzenia karmienia - zaburzenia jedzenia.
VI. Wybrane problemy zaburzonych rodzin.

- rodziny rozbite i zrekonstruowane - funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym - zjawisko przemocy między małżonkami - zjawisko przemocy wobec dzieci - funkcjonowanie rodziny kazirodczej.

ZJAZD III


VII. Diagnoza psychologiczna w pracy biegłego psychologa.
- rozmowa kliniczna: zastosowanie metody do pracy diagnostycznej w kontakcie z dzieckiem/adolescentem i jego rodziną, specyfika kontaktu z pacjentem dziecięcym i dorastającym; - metodologia badań psychologicznych w pracy biegłego psychologa (testy osobowościowe, testy projekcyjne itd) - standardy badania metodami testowymi
 - standardy dotyczące warunków badania - specyfika diagnozy osób w okresie dorastania, właściwości funkcjonowania psychicznego osoby w wieku dorastania: kryzys okresu dorastania, zadania rozwojowe okresu adolescencji - właściwości funkcjonowania rodziny adolescenta - zaburzenia okresu adolescencji z perspektywy relacji z matką - specyfika trudności w diagnozie zaburzeń psychicznych u adolescenta, właściwości kontaktu z dorastającym
VIII. Etapy pracy biegłego (od analizy akt do obrony opinii w sądzie).
- Umiejętność analizy akt sprawy
 - Planowanie badania
 - Techniki badania
 - Formułowanie opinii i wniosków
 - Stawiennictwo w sądzie

ZJAZD IV


IX. Zjawisko krzywdzenia dziecka.

- definicje podstawowych pojęć i teoretyczne podejścia wyjaśniające uwarunkowania - formy krzywdzenia: przemoc fizyczna (w tym kary cielesne), maltretowanie psychiczne, molestowanie seksualne oraz zaniedbanie - dziecko jako świadek przemocy w rodzinie - Przeniesiony Zespół Munchausena - Model Taksonomii Krzywdzenia Dziecka - kontekstualne czynniki ryzyka krzywdzenia w rodzinie oraz w instytucji edukacyjno-opiekuńczej
X. Diagnoza krzywdzenia dziecka.

- wybrane metody i narzędzia diagnostyczne; - ocena skutków bezpośrednich (obrażenia fizyczne i urazy psychiczne) - analiza zaburzeń rozwoju i zdrowia dziecka; - nieprawidłowości w procesie diagnozy i przygotowaniu materiału dowodowego.
XI. Dziecko jako świadek.
- przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej - zasady, warunki, sposób prowadzenia przesłuchania - standardy przesłuchania dzieci i wyposażenia przyjaznych pokoi; - fazy przesłuchania - sposoby zadawania pytań dostosowane do wieku dziecka - dobór technik badawczych - zasady formułowania opinii i wniosków wydawanych w oparciu o udział w przesłuchaniu - kryteria oceny wiarygodności psychologicznej zeznań dzieci ofiar/świadków przestępstw

ZJAZD V
XII. Opiniowanie w sprawach nieletnich.

- podstawowe pojęcia i podstawy prawne opiniowania w sprawach nieletnich - przygotowanie do sporządzenia opinii na użytek sądu - opracowanie opinii, wyniki badań, diagnoza, prognoza kryminologiczna, zalecenia resocjalizacyjne.
XIII. Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych.
- podstawy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych - ekspertyza psychologiczna w sprawach rozwodowych - ekspertyza psychologiczna w sprawach dotyczących zmiany zakresu (w tym ograniczenia i pozbawienia) wykonywania władzy rodzicielskiej
XIV. Opiniowanie w sprawach cywilnych.
- niezdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie - wady oświadczenia woli - unieważnianie umów cywilno-prawnych i testamentów - niezdolność do zawarcia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa
XV. Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw.

- miejsce i zadania psychologa w procesie karnym - cel i zakres diagnozy psychologicznej w opiniowaniu o niepoczytalności - współpraca biegłych z zakresu psychologii, pschiatrii i seksuologii
Doświadczeni trenerzy, wykładowcy
Zajecia Studium prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie wielu warsztatów i otwartych szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykladowcy to to biegli psycholodzy i seksuolodzy sądowi, certyfikowani psycholodzy, wieloletni praktycy diagnozy psychologicznej i terapii indywidualnej, pracownicy Uczelnii Wyższych i sądownictwa.
Agnieszka Juszczyk - biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu ofiar i sprawów gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego -Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Dorota Werner – biegły sądowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami na terenie Dolnego Śląska. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje terapeutycznie z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi szkolenia z psychologii sądowej dla pracowników RODK i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje.
Irena Wilczyńska - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Psie Pole. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych dotyczących przestępstw seksualnych. W swojej pracy zawodowej współpracuje z biegłymi m.in. z zakresu: psychologii, seksuologii, psychiatrii, medycyny. Specjalizuje się w sprawach o krzywdzenie dzieci, jako ofiar wykorzystania seksualnego. Pracując ceni współpracę interdyscyplinarną specjalistów wielu dziedzin nauki. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla psychologów biegłych sądowych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
Łukasz Franckiewicz - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z-ca Przewodniczącego XII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla psychologów biegłych sądowych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Publikowane materiały