Regulamin MEDtube

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w Portalu MEDtube

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Portal internetowy MEDtube umożliwia swoim Użytkownikom wymianę wiedzy, doświadczeń i opinii na tematy związane z wykonywaniem zawodów medycznych. Jest skierowany do: lekarzy, lekarzy stomatologów, analityków medycznych, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz studentów kierunków medycznych i jest dla tych grup darmowy.

 

 1. Portal ma charakter edukacyjny, opiniotwórczy i społecznościowy. Zawarte w nim materiały nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek działań naruszających polskie lub międzynarodowe normy prawne i etyczne, a w szczególności zapisów prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Prawa Farmaceutycznego oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej. Portal adresowany jest do szeroko rozumianego środowiska osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych lub będących w trakcie kształcenia kierunkowego.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kont dla Użytkowników indywidualnych (zwanych dalej: "Użytkownikami") w Portalu internetowym MEDtube i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Operatorem Portalu MEDtube jest MEDtube spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000336603 zwana w dalszej części „Administratorem" lub „Usługodawcą".

 

 1. Portal internetowy MEDtube służy do udostępniania przez Użytkowników filmów, zdjęć, dokumentów oraz Plików medycznych innym osobom. W ramach Portalu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem udostępniania przez Użytkowników multimedialnych Plików zawierających treści związane z medycyną.

 

 1. Portal MEDtube zawiera również elementy serwisu społecznościowego w postaci Blogów, Tribune, For dyskusyjnych i systemu Komentarzy oraz innych narzędzi przeznaczonych do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących zainteresowań jego Użytkowników i treści dostępnych w sieci Internet a w szczególności treści udostępnianych przez Użytkowników za pomocą MEDTube.

 

 1. Wymiana publicznie dostępnych informacji (w tym m.in, opinii, spostrzeżeń i komentarzy) między Użytkownikami odbywa się w szczególności za pomocą publikowanych przez Użytkowników Postów, w których Użytkownicy mogą zamieszczać też Materiały.

 

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
   
 1. Komentarz (zwany również „Postem”) - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu for dyskusyjnych, blogów Użytkowników prowadzonych w ramach Kont Użytkowników oraz komentarzy do Plików. Dzięki Komentarzom Użytkownik może w sposób tekstowy i/lub w formie multimedialnej dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami, poglądami i opiniami (wyrażać je) oraz zamieszczać Materiały (w tym linki do Plików).
 2. Komentarz prywatny (zwany również Postem prywatnym) - Komentarz dostępny jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników; za Komentarz prywatny uważa się też prywatne wiadomości wysyłane pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami („Wiadomości").
 3. Konto Użytkownika - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika może zawierać Materiały udostępnione przez Użytkownika, w tym zwłaszcza dodane przez niego Pliki Hostowane.
 4. Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym Pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu ich publikacji (w dozwolonym przez prawo i Regulamin zakresie) w Portalu - w tym w formie zarówno Linku, jak i Pliku (w tym, w szczególności w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego).
 5. Materiały Reklamowe - Materiały zawierające treści reklamowe/marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych.
 6. Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
 7. Nieautoryzowany Dostęp - Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.
 8. Obiekt Osadzony - Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Użytkownika (w Komentarzu / Poście). W szczególności chodzi o obrazy, grafiki, obiekty (filmy/clipy) Flash, Java i inne.
 9. Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub wiadomościach wysyłanych do Użytkowników.
 10. Plik Hostowany - Materiał w formie Pliku wgranego („uploadowanego") na serwer Administratora przez Użytkownika i hostowany (utrzymywany) na serwerze Administratora.
 11. Portal - zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie należącej do Usługodawcy, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów oraz Postów (system for dyskusyjnych) w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.
 12. Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu, znajdujący się pod adresem: http://medtube.pl/polityka-prywatnosci
 13. Profil Użytkownika (Profil) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
 14. Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://medtube.pl/regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
 15. Utwór – utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, udostępniany Użytkownikom przez Partnerów za pośrednictwem Platformy Wydawców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 16. Usługa/Usługa cyfrowa – usługa świadczona przez Portal, pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych Użytkowników tej usługi, który określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 17. Tribune – blog zawierający artykuły o tematyce medycznej oraz informacje o wydarzeniach ze świata medycyny.
 18. Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie medyczne, pielęgniarskie, lub będąca w trakcie studiów medycznych lub organizacja, która wykorzystuje Portal do umieszczania i udostępniania Plików, do zamieszczania Komentarzy/Postów (z Materiałami lub bez) a także tylko przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.
 19. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Materiały, w tym Pliki hostowane i Komentarze.
 20. Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA, KOMPATYBILNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ USŁUGI CYFROWEJ 

 

 1. Wymagania techniczne, których spełnienie przez Użytkownika jest wymagane, aby korzystał on z Portalu:
  1.    posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2.    podłączenie do Internetu z łączem zapewniającym szybki transfer (np. video), poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Edge, Opera, Firefox, Safari lub Chrome w najwyższej wersji,
  3.    włączona opcja akceptacji "cookies" – w przypadku użytkowników Portalu chcących założyć Konto,
  4.    aktywny interpretator JavaScript. – w przypadku użytkowników Portalu chcących założyć Konto,
  5.    rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1440px. - dla używania Portalu w wersji desktop.

 

 1. Warunkiem założenia Konta jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową stron Portalu albo w związku z pracami konserwatorskimi systemu informatycznego, w oparciu, o który działa Portal.

 

 1. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu Portalu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową w zakresie dostarczenia Usługi cyfrowej na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU MEDTUBE

 

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu MEDtube umożliwiającego umieszczanie w nim Plików w celu publikacji w Internecie. Zawiera w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady techniczne działania i funkcjonowania Portalu MEDtube.

 

 1. Warunkiem korzystania z Portalu MEDtube jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu MEDtube oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu MEDtube polegające na umieszczaniu w Portalu określonych Plików lub innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich Plików lub innych treści w Portalu MEDtube oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

 

 1. Warunkiem korzystania z Portalu MEDtube jest status profesjonalisty, co oznacza posiadanie wyższego wykształcenia medycznego lub pielęgniarskiego lub status studenta medycyny. Użytkownik jest zobowiązany do podania informacji potwierdzających ww. okoliczności. Jeżeli MEDtube w ramach weryfikacji Kont ustali, że Użytkownik nie spełnia wymogu bycia profesjonalistą, jest uprawniony do jednostronnego usunięcia Konta.

 

 1. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu MEDtube, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa może skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności może:
  1.    zarejestrować się i aktywować Konto na Portalu;
  2.    przeglądać treść serwisu, w tym Pliki umieszczone w Portalu przez siebie lub innych Użytkowników,
  3.    zamieszczać Pliki w Portalu,
  4.    opisywać umieszczone przez siebie Pliki,
  5.    komentować i oceniać Pliki umieszczone w serwisie przez innych Użytkowników,
  6.    umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu, w tym także do poszczególnych Plików, pod warunkiem że nie narusza to stosownych regulaminów obowiązujących w tych miejscach, oraz nie narusza panujących w danej społeczności internetowej zwyczajów.

 

 1. Użytkownik rejestrując i aktywując Konto, wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych na adres e-mail wskazany przy rejestracji, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora). Zgoda ta jest warunkiem założenia i aktywacji konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez Użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu Użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia Konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

 

 1. Portal, pomimo dokładania wszelkich starań w zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego, nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.    treść wypowiedzi zamieszczanych w serwisie oraz zawartość wprowadzanych Plików. Wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który jest autorem wypowiedzi/Pliku,
  2.    szkody spowodowane przez Użytkownika nieprawidłowym korzystaniem z Portalu,
  3.    decyzje medyczne podjęte na podstawie materiałów zawartych w serwisie. W tym zakresie odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na podejmującym decyzję, ponieważ materiały zawarte w serwisie nie mogą stanowić dla Użytkownika podstawy do leczenia. O leczeniu decydować może wyłącznie lekarz posiadający stosowne uprawnienia po przeprowadzeniu osobistego i indywidualnego badania.

 

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem Portalu występujące wskutek zdarzeń nie dających się przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności:
  1.    za skutki wynikające z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
  2.    przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, wymiana sprzętu itp.) lub z innych przyczyn niezależnych,
  3.    utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu.

 

 1. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest Użytkownik tego Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do Konta. Administrator sugeruje Użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Administrator sugeruje Użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).

 

 1. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania Portalu z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika.

 

 1. Administrator Portalu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Usługi cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. 

 

 1. Usługa cyfrowa jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jej:
  1.       opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2.       przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 

 1. Administrator Portalu będzie informował Użytkowników o niezbędnych aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, które są konieczne do prawidłowego korzystania z Usługi cyfrowej przez czas:
  1.       dostarczania Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2.       zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 

 1. Źródłem finansowania Portalu MEDtube są środki własne Administratora Portalu oraz środki uzyskane od Partnerów Marketingowych. Administrator Portalu zachowuje całkowitą autonomię, w szczególności w zakresie dopuszczania materiałów do publikacji, ich opisywania itp. Partnerzy Marketingowi nie mają żadnego wpływu na Administratora w kwestii prowadzenia Portalu MEDtube czy umieszczanych w nim Materiałów.

 

 1. Bezpłatny dostęp do treści w Portalu oraz utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego oraz technologicznego Portalu jest możliwe dzięki środkom pochodzącym od Partnerów Marketingowych.

 

 1. Z tytułu korzystania z Portalu MEDtube Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z Portalu MEDtube Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia. Pomimo iż celem Administratora jest umożliwienie Użytkownikom Portalu MEDtube korzystania z portalu bez wynagrodzenia, Administrator zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z Portalu MEDtube w stosunku do niektórych, wybranych przez Administratora usług Portalu MEDtube, o czym, jeśli takie opłaty zostaną prowadzone, Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz zasadami „net-etykiety”.

 

 1. Zasady techniczne i funkcjonalność serwisu są opisane na stronach w niniejszym Regulaminie w części WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA, KOMPATYBILNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ USŁUGI CYFROWEJ.

 

REJESTRACJA W PORTALU

 

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, ustanowić hasło a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Link jest aktywny przez 90 dni. Po upływie tego terminu Twoje dane podane przy rejestracji są usuwane.

 

 1. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

 

 1. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.

 

 1. Usunięcie Konta następuje przez wysłanie pustej wiadomości na adres: [email protected].

 

 1. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

 

 1. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  1.    zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,
  2.    zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności,
  3.    wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, filmach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
   1.       adresu e-mail,
   2.       hasła do Konta,
   3.       kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

 

KORZYSTANIE Z PORTALU

 

 1. Użytkownik może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na Portalu w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

 

 1. Zabrania się ingerowania w kod stron Portalu.
 2. Konto nie może być wykorzystywane przez Użytkownika do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w jakichkolwiek Materiałach funkcjonujących w ramach Portalu MEDtube, a także inne formy czerpania korzyści majątkowych z posiadania Konta.

 

 1. W ramach Portalu Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem udostępniania Materiałów przez Użytkowników. W szczególności za pośrednictwem Portalu istnieje możliwość publikowania Materiałów przez Użytkowników na własnym Koncie z których następnie mogą korzystać z różnych lokalizacji geograficznych, za pośrednictwem sieci Internet, włącznie ze współdzieleniem tych Plików z innymi Użytkownikami.

 

 1. Ładując Plik na Portalu MEDtube Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i niniejszy Regulamin, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z udostępnianiem i rozpowszechnianiem danego Materiału.
   
 2. Użytkownik, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o korzystanie z Konta w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Mając na uwadze fakt, iż korzystanie z Konta nie wiąże się z zapłatą ceny przez Użytkownika, traci on prawo do odstąpienia od umowy o korzystanie z Konta z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia przez Administratora Portalu.

 

 1. Odstąpienie od umowy o prowadzenie Konta polega na złożeniu Administratorowi przez Użytkownika oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, poprzez wysłanie go np. pocztą lub w treści wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

 

 1. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w poniższym ust. 11 jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy o korzystanie z Konta:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Portalu www.medtube.net. Adresat: MEDtube sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, adres e-mail: [email protected].) 

 

Niniejszym informuję) o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi polegającej na posiadaniu Konta w Portalu www.medtube.net związanego z:

NICK’iem: ……………………………………………………………………………………………………

oraz adresem poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 …………….…….…………………………….………….. 

 

Data ………………………………………….……………

 

 1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego regulaminu klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych.

 

 1. W przypadku rezygnacji z korzystania z Konta Administrator Portalu może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie dostępu do Usługi cyfrowej lub zablokowanie Konta Użytkownika.

 

 1. W przypadku rezygnacji z korzystania z Konta, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usługi cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim.

 

 1. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z Portalu Administrator Portalu nie będzie wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej, z wyjątkiem treści, które:
  1.       są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową;
  2.       dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu;
  3.       zostały połączone przez Administratora Portalu z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4.       zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 

 1. Administrator Portalu ma prawo rozwiązać umowę o prowadzenie Konta z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  1.    naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2.    podjęcia przez Administratora Portalu decyzji o zakończenia działania Portalu.

 

 1. Usunięcie Konta nie ma wpływu na obowiązywanie licencji oraz zgód udzielonych Administratorowi Portalu przez Użytkownika.

 

ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW ORAZ KOMENTARZY

 

 1. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz lub jakiekolwiek Materiały w Portalu MEDtube, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

 

 1. Wprowadzane i publikowane materiały nie powinny umożliwiać identyfikacji pacjenta, jeśli jednak taka identyfikacja jest możliwa, konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta. Użytkownik wprowadzający tego typu materiały oświadcza, że posiada taką zgodę.

 

 1. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały, Pliki hostowane, które zamieścił w Portalu MEDtube.

 

 1. Użytkownik korzystając z Portalu MEDtube poprzez umieszczanie w nim konkretnych Plików, komentarzy lub innych treści tym samym oświadcza, że posiada w tym zakresie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie i że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i własności intelektualnej oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń a wykonywanie tych praw zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.

 

 1. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu Plików, komentarzy lub innych treści w Portalu MEDtube, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych Plików, komentarzy lub innych treści w Portalu MEDtube lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Administratora z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, Użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom Administratora lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby Administrator już zadośćuczynił takim roszczeniom, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Administratorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania Użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań Użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.

 

 1. Użytkownik umieszczając w Portalu MEDtube Pliki, także pomimo późniejszego usunięcia Konta lub Plików, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany Plików, lub komentarze, także pomimo późniejszego usunięcia Konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: Pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do opublikowanych Plików, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych Plików (licencja), na polach eksploatacji określonych w poniższym ust. 7 Regulaminu. Użytkownik oświadcza, że w przypadku utworów, których nie jest Twórcą uzyskał zgodę od twórcy na wykonywanie w jego imieniu uprawnień z zakresu autorskich praw osobistych oraz udzielania zgód, o których mowa w poniższych ust. 8-10 niniejszego Regulaminu.
 2. Z chwilą publikacji utworów na Portalu, Użytkownik udziela Administratorowi Portalu na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na następujących polach eksploatacji:
  1.    w zakresie rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Administrator ma prawo),
  2.    w zakresie prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Administrator ma prawo),
  3.    w zakresie prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Administrator ma prawo),
  4.    w zakresie prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Administrator ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
  5.    w zakresie prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
  6.    w zakresie prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
  7.    w zakresie prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części).

 

 1. Użytkownik udziela Administratorowi Portalu nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych do utworów na polach eksploatacji, o których mowa w powyższym ust. 7 Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych:
  1.    nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów, z zastrzeżeniem poniższego ust. 10 Regulaminu,
  2.    nie wykonywać nadzoru autorskiego,
  3.    nie wymagać od Administratora Portalu realizacji obowiązku informowania o podmiocie autorskich praw osobistych do utworu pierwotnego w przypadku wykonania przez Użytkownika lub osoby działające na jego zlecenie, opracowania danego utworu.

 

 1. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 17 Rozporządzenia ogólnego ochronie danych (RODO), jest równoznaczne z wykonaniem przez Użytkownika przysługującego mu osobistego prawa autorskiego do anonimowego udostępnienia utworu.

 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora zmian w Treściach.

 

 1. Licencja jest udzielona na czas nieoznaczony. W przypadku wypowiedzenia licencji, okres wypowiedzenia wynosi 5 lat.

 

 1. Brak ograniczeń terytorialnych w odniesieniu do licencji, sublicencji oraz zgód, o których mowa w Regulaminie, oznacza możliwość korzystania utworów i praw, których dotyczą ww. licencje, sublicencje oraz zgody na całym świecie, zarówno w zakresie miejsc w których odbywa się utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie jak i miejsc, w których następuje dostęp do utworów i innych praw rozpowszechnianych przez Użytkownika lub jego sublicencjobiorców.

 

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

 1. nadawania umieszczanym Plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością Plików,
 2. korzystania z Portalu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
 3. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem http://medtube.pl/regulamin i zapoznawania się z nimi,
 4. nieumieszczania na Koncie Plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych.


NAKAZY I ZAKAZY

 

 1.  Użytkownik może korzystać z materiałów dostępnych w Portalu o ile nie narusza to praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik może korzystać z materiałów w granicach dozwolonego użytku (np. w trakcie szkoleń prowadzonych przez instytucję oświatową), a także zgodnie z prawem cytatu (np. poprzez zamieszczanie wycinków materiałów dostępnych w Portalu z odpowiednim oznaczeniem i wskazaniem źródła).

 

 1. Użytkownikowi zabrania się:
  1.    pobierania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz innego publicznego udostępnienia Materiałów zamieszczonych na Portalu MEDtube bez pisemnej zgody udzielonej przez Administratora stanowiącej licencję (sublicencję) na wykorzystywanie Materiałów zamieszczonych w Portalu MEDtube;
  2.    rozpowszechniania za pośrednictwem Konta Plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
  3.    umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
  4.    umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie,
  5.    rozpowszechniania za pomocą Portalu MEDtube treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych,
  6.    zakładania Kont i umieszczania Plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów Kont i Plików,
  7.    utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Portalu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Portalu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
  8.    podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
  9.    odpłatnego przenoszenia a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta,
  10.  nie zamieszczania w Postach lub jakichkolwiek innych dostępnych na MEDtube jakichkolwiek prywatnych „regulaminów”, „disclaimerów”, informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści,
  11.  umieszczania w Portalu przez Użytkownika Plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób,
  12.  kontaktowania z innymi Użytkownikami Portalu MEDtube w celach niezwiązanych z wymianą doświadczenia i wiedzy medycznej bez pisemnej zgody Administratora.

 

 1. Jeżeli materiały umieszczone przez Użytkownika w Portalu będą stanowiły reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że ww. materiały nie naruszają zasad dotyczących sposobu reklamowania wyrobów medycznych określonych w art. 54 – art. 61 ustawy o wyrobach medycznych. W szczególności zabrania się umieszczania materiałów reklamowych, które:
  1.    będą wykorzystywać wizerunek osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód;
  2.    będą zawierać bezpośrednie wezwania dzieci do nabycia reklamowanych wyrobów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów;
  3.    będą dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy.

 

 1. MEDtube jest uprawniony, bez wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszeń, do jednostronnego usunięcia materiałów reklamowych z Portalu, jeżeli uzna, że naruszają one zasady określone w art. 54 – art. 61 ustawy o wyrobach medycznych. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 

 1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego Pliku.

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na Portalu formie, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

 1. W przypadku wykrycia naruszenia lub próby naruszenia niniejszego Regulaminu Administrator uprawniony jest, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, do naliczenia kary umownej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści uzyskanych przez to działanie, a w przypadku trudności w ustaleniu wartości takich korzyści, w wysokości do stokrotności najniższego wynagrodzenia określanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

 1. Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Administratora, skutkować ostrzeżeniem, blokadą dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych Plików, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części Plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.

 

 1. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

 1. Użytkownik, który przywłaszczy sobie autorstwo albo wprowadzi w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, zgodnie z przepisami kodeksu karnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 – art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

 

 1. Użytkownik, który rozpowszechni bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształci taki utwór, zgodnie z przepisami kodeksu karnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 – art. 115 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

 

 1. Użytkownik, który bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechni cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, zgodnie z przepisami kodeksu karnego podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - Art. 116 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

 

 1. Użytkownik, który uniemożliwi lub utrudni wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, albo odmówi udzielenia informacji przewidzianych w art. 47 ustawy, zgodnie z przepisami kodeksu karnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – art. 119 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA

 

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
  1.    wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2.    jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania Plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego Plików,
  3.    skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),
  4.    udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5.    informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
  6.    szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  7.    wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych Plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Plikami.
  8.    za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów,
  9.    działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1.    okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,
  2.    natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  3.    usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich Plików, znajdujących się w Portalu MEDtube,
  4.    ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonej Grupy Użytkowników,
  5.    całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Portalu,
  6.    usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,
  7.    przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu MEDtube na inny kompetentny podmiot.

 

ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
  1.    siłę wyższą,
  2.    wprowadzenie nowych Usług, zmiana funkcjonalności Portalu, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa,
  3.    wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Administratora lub Użytkownika w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,
  4.    zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu MEDtube na stronie: http://medtube.pl/regulamin. Administrator Portalu powiadomi również Użytkownika, który posiada Konto każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika. 

 

 1. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty otrzymania przez Użytkownika ww. powiadomienia. W przypadku zmian negatywnie i istotnie wpływających na dostęp lub korzystanie z Portalu, nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty otrzymania przez Użytkownika ww. powiadomienia W przypadku nieakceptowania nowej treści Regulaminu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, w trybie opisanym w Regulaminie.

 

REKLAMACJE

 

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

 

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu mogą być przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Portalu lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 1 Regulaminu.

 

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1.    dane Użytkownika (adres poczty elektronicznej, Nick – w przypadku reklamacji składanej za pośrednictwem poczty elektronicznej; imię i nazwisko, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej),
  2.    żądanie w stosunku do Administratora Portalu,
  3.    uzasadnienie reklamacji.

 

 1. Administrator Portalu udzieli odpowiedzi na reklamację z wykorzystaniem takiego kanału komunikacji, jaki został użyty do złożenia reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres [email protected]. Zgłoszenia naruszeń można też dokonywać za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://medtube.pl/kontakt.

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów w związku z funkcjonowaniem Portalu MEDtube w szczególności w związku z naruszeniem przepisów niniejszego regulaminu czy obowiązujących przepisów prawa gdzie jedną ze stron będzie Administrator zastosowanie mają polskie przepisy prawa oraz regulacje unijne, a właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd miejsca siedziby Administratora.

 

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.

SPIS TREŚCI

1