Tomosynteza wsparciem dla mammografii w screeningu raka piersi

Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone przez zespół amerykańskich naukowców wskazuję iż tomosynteza może stanowić cenne uzupełnienie klasycznej mammografii zwiększając czułość i swoistość badania we wczesnym wykrywaniu raka piersi. Technika tomosyntezy w połączeniu z obrazowaniem mammograficznym umożliwia wcześniejsze wykrycie niepokojących zmian oraz ułatwia ich dokładną identyfikację.

Mammografia jest obecnie uznawana za podstawową metodę badania przesiewowego gruczołu piersiowego. Według różnych źródeł prowadzenie screeningu zmniejsza umieralność na raka piersi o ok. 25-35% w grupie kobiet po 50 roku życia. Badanie mammograficzne niesie ze sobą jednak ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego, jak również może okazać się zbyt mało czułe w wykrywaniu zmian nowotworowych w ich wczesnym etapie. Sama technika wykonywania badania związana jest z koniecznością zastosowania ucisku piersi celem zmniejszenia grubości badanej tkanki, co może wiązać się z odczuciem dyskomfortu i stać się przyczyną unikania badań przesiewowych.

Trójwymiarowa technika badania piersi zwana tomosyntezą jest próbą odpowiedzi na współczesne wyzwania diagnostyki obrazowej raka piersi. Jest ona znana od 2006 r, a w 2011r. została zaakceptowana przez amerykańską agencję FDA (Food and Drug Administration). Istotą tomosyntezy jest wykonywanie akwizycji obrazu z zastosowaniem zmienności kąta padania wiązki promieniowania rentgenowskiego. Zgromadzone w ten sposób dane można następnie przekształcić w obrazy trójwymiarowe przy pomocy technik cyfrowych. W czasie badania pacjentka znajduje się w warunkach zbliżonych do klasycznej mammografii, jednak jest wymagana jedynie niewielka kompresja piersi.

Porównanie wyników połączenia mammografii z tomosyntezą 3D w badaniach przesiewowych raka piersi na tle obecnie stosowanej mammografii klasycznej było celem badania przeprowadzonego przez zespół naukowców kierowany przez Dr. Sarah M. Friedewald z Advocate Lutheran General Hospital w Illinois. Doniesienie opublikowanego na łamach Journal of the American Medical Association. Przeprowadzone badanie miało charakter wieloośrodkowy i obejmowało 13 ośrodków w obrębie Stanów Zjednoczonych. Porównano łącznie 454 850 badań obrazowych, z czego 173 663 stanowiło połączenie wykorzystanie technik mammografii i tomosyntezy.

W analizie dany badacze uwzględnili takie kryteria jak ilość pacjentek wymagających wykonania dodatkowych badań obrazowych po wykonaniu mammografii, odsetek wykrywania zmian nowotworowych, ilość pacjentek, u których wykonano dodatkowe badanie obrazowe po wykryciu nowotworu piersi, a także ilość biopsji wykonywanych po sformułowaniu podejrzenia nowotworu piersi.

Zastosowanie tomosyntezy zmniejszyło konieczność ponownego wykonywania badania obrazowego z 107 na 91 przypadków/1000 badań. Wykrywalność nowotworu wzrosła z 4.2 na 5.4/1000, w szczególności w przypadku nowotworów złośliwych z 2.9 do 4.1 przypadków/1000 badań. Użycie techniki tomosyntezy zwiększyło także dodatnią wartość predykcyjną czyli liczbę pacjentów u których prawidłowo rozpoznano obecność choroby z 4,3% do 6,4%. Ilość wykonywanych biopsji po badaniu przesiewowym również wzrosła z 24.2% do 29.2%.

Powyższe dane pozwoliły badaczom wnioskować o zwiększeniu wykrywalności nowotworów piersi i zmniejszeniu częstości konieczności wykonywania dodatkowego badania obrazowego przy zastosowaniu tomosyntezy w skojazeniuc badaniem mammograficznym. Należy podkreślić, iż korzyści osiągnięte przy z zastosowaniu powyższych metod określono jak na razie w zakresie badań przesiewowych.

Powyższe badanie potwierdza poprzednie doniesienia o korzyściach płynących z wykorzystania nowej techniki obrazowania. Warto podkreślić iż swoim zasięgiem objęło on grupę dziesięciokrotnie większej od analizowanych w dotychczasowych badaniach. Dr Friedewald zaznacza ponadto, że po raz pierwszy uwzględniono dane pochodzące zarówno z ośrodków akademickich jak i innych jednostek.

Opublikowane wyniki wpisują się w wielopłaszczyznową debatę na temat roli badań przesiewowych we wczesnym wykrywaniu raka piersi. Wielu ekspertów widzi konieczność przeprowadzenia wieloośrodkowych badań celem ujednoliceniem używanej technologii. Obecne istnieją liczne rozbieżności dotyczących kryteriów objęcia badaniami przesiewowymi, najkorzystniejszej częstości ich wykonywania czy sposobu przeprowadzania. Obserwowany w ostatnich latach postęp technologiczny pozwala jednak mieć nadzieję na poprawę wykrywalności wczesnego raka piersi.

Autorzy: Tomasz Roman, Justyna Markowicz, Agnieszka Szymczyk

Źródło:
1. Breast Cancer Screening Using Tomosynthesis in Combination With Digital Mammography, Friedewald et al., JAMA,doi:10.1001/jama.2014.6095, article, published 25 June 2014
2. http://www.badajpiersi.pl/powinnas-wiedziec/statystyki dostęp19.07.2014
3. Roth RG, Maidment AD, Weinstein SP, Roth SO, Conant EF. Digital breast tomosynthesis: lessons learned from early clinical implementation. Radiographics. 2014 Jul-Aug;34(4):E89-E102.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Największy na świecie nowowtór piersi u mężczyzny – 15kg

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.