Metylacja TUSC3 czynnikiem prognostycznym w raku jajnika

Badania obejmujące proces metylacji promotorów genów supresorowych wskazują na możliwość zastosowania w praktyce klinicznej nowego czynnika prognostycznego u chorych na raka jajnika. Metylacja promotora genu TUSC3 (tumor suppressor candidate 3) prowadząc do zmniejszenia ekspresji tego genu wpływa istotnie na rozwój i przebieg raka jajnika.

Rak jajnika jest nowotworem o najwyższym współczynniku umieralności wśród nowotworów kobiecych narządów rodnych, a zarazem czwartą pod względem ilości przyczyną zgonów związanych z nowotworem wśród kobiet w krajach wysoko uprzemysłowionych. Główną przyczyną tego jest fakt, iż u ponad 75% chorych rak jajnika rozpoznawany jest w zaawansowanym stopniu klinicznym.

Podstawowymi metodami leczenia zaawansowanych postaci raka jajnika jest zabieg operacyjny skojarzony z adjuwantową chemioterapią opartą na pochodnych platyny i taksoidów. Niezależnie jednak od postępu, jaki dokonał się w ciągu ostatnich dziesięcioleci zarówno w technice chirurgicznej jak i w leczeniu systemowym, rokowanie u chorych na raka jajnika w zaawanasowanym stadium pozostaje złe.

Gen TUSC3, pierwotnie nazwany N33, został zidentyfikowany na chromosomie 8p22 jako gen potencjalnie hamujący rozwój raka prostaty. TUSC3 wykazuję wysokie podobieństwo sekwencji z Ost3p, podjednostką kompleksu związanego z N-glikozylacją białek u Saccharomyces cerevisiae (gatunek drożdży), co sugeruje jego analogiczną funkcję w komórkach ssaków. Modyfikacje tego białka związane są z niektórymi cechami nowotworu, takimi jak inwazyjność czy też potencjał przerzutowania. W badaniu Pils’a i wsp. dowiedziono, że ekspresja genu zlokalizowanego w regionie 8p22 może być regulowana poprzez metylację promotora. W badaniu nie uwzględniono jednak innych możliwości regulacji ekspresji TUSC3, jak np. delecji regionu 8p22, jaka występuje w przypadkach raka prostaty i trzustki.

Hipermetylację promotora TUSC3 badano w liniach komórek raka jajnika za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). 102 próbki tkanki raka uzyskano od chorych poddanych radykalnej operacji z powodu raka jajnika. Natomiast 20 próbek zawierających zdrową tkankę pochodziło od pacjentek poddanych owariektomii z innych powodów. Wyniki wskazują, że metylację promotora TUSC3 zaobserwowano w 30 ze 102 próbek raka jajnika (29,4%). Nie obserwowano jej jednak w grupie kontrolnej. Metylacja promotora TUSC3 w pierwotnym raku jajnika korelowała istotnie ze zmniejszeniem ekspresji mRNA w porównaniu do prawidłowej, zdrowej tkanki. Sugeruje to, iż metylacja promotora wpływa na zmniejszenie ekspresji genu TUSC3 w raku jajnika. Analiza statystyczna nie wykazała istotnego związku pomiędzy metylacją promotora TUSC3, a takimi parametrami, jak wiek pacjentki, stopień złośliwości histologicznej (G), stopień zaawansowania wg FIGO, czy odpowiedź na chemioterapię.

Wyniki badań wskazują ponadto, iż pacjentki, u których doszło do metylacji promotora genu TUSC3 miały znacząco krótszy całkowity (RR, 5.14; p=.001) i wolny od progresji czas przeżycia (RR, 2.23; p=.012). U chorych z potwierdzoną metylacją promotora TUSC3, mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 11,1 miesięcy, natomiast u chorych bez metylacji -24,6 miesiąca. Metylacja promotora TUSC3 jest więc czynnikiem prognostycznym czasu wolnego od progresji i całkowitego przeżycia u chorych na raka jajnika.

Po odtworzeniu in vitro genu TUSC3 zaobserwowano zmniejszenie zarówno proliferacji komórek nowotworowych jak i słabsze wiązanie się ich z macierzą pozakomórkową. Utrata zatem ekspresji TUSC3 może nie tylko prowadzić do rozwoju nowotworu, ale również ułatwiać adhezję komórek nowotworowych poprzez N-glikozylację i zwiększać ryzyko rozwoju przerzutów.

Jak wykazało badanie Pils’a i wsp. gen TUSC3 odgrywa istotną rolę w rozwoju i przebiegu raka jajnika. Zmniejszenie jego ekspresji poprzez metylację promotora tego genu wpływa istotnie na pogorszenie rokowania u chorych na raka jajnika i jest istotnym czynnikiem prognostycznym.

Autorzy: Dr n. med. Anna Brzozowska, Lek. Magdalena Idziak

Źródło:
Pils D, Horak P, Vanhara P, Anees M, Petz M, Alfanz A, Gugerell A, Wittnger M, Gleiss A, Auner V, Tong D, Zeillinger R, Braicu EI, Sehouli J, Krainer M. Methylation Status of TUSC3 Is a Prognostic Factor in Ovarian Cancer. Cancer. 2013;119:946-54.


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Duży guz jajnika

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.