Porównanie parametrów Aspect Ratio z Ratio of Sac:Neck u pacjentów z pękniętymi i niepękniętymi tętniakami wewnątrzczaszkowymi

Tętniaki wewnątrzczaszkowe dotyczą od 2 do 5% populacji1. Są one najczęstszą, nieurazową przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego. W 85% pierwszym objawem istnienia tętniaka jest jego pęknięcie i niesie to ze sobą 50% ryzyko śmierci. Poważną konsekwencją pęknięcia pozostaje trwały deficyt neurologiczny powodujący długotrwałą niepełnosprawność, która często wymaga stałej opieki. Do diagnostyki wykorzystuje się angiografię tomografii komputerowej (Angio-TK) oraz trójwymiarową angiografię subtrakcyjną (3D-DSA), która jest złotym standardem.

W radiologii funkcjonują dwa wskaźnik, które są pomocne przy opisywaniu tętniaków wewnątrzczaszkowych – Aspect Ratio (AR) oraz Ratio of Sack to Neck (RSN). Aspect Ratio jest stosunkiem szyi tętniaka do jego wysokości. Ma on potwierdzoną skuteczność w różnicowaniu tętniaków o wysokim ryzyku pęknięcia (1). AR z punktem odcięcia równym 1,6 wyodrębnia grupę tętniaków, które mając wyższą niż przyjęta wartość, mają 80% szans na pęknięcie. Natomiast Ratio of Sack to Neck używany jest do kwalifikacji pacjentów do zabiegu neurochirurgicznego (RSN powyżej 1,5), lub wewnątrznaczyniowego RSN (poniżej 1,5).

Celem tego badania było określenie, czy wskaźnik RSN może być używany do prognozowania ryzyka pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego, oraz czy ma przewagę nad wskaźnikiem AR.

Badaną grupę utworzyło 115 pacjentów obojga płci w wieku od 18 do 73 lat. Pacjenci byli kierowani do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Radiologii Zabiegowej z Kliniki Neurochirurgii w latach 2005-2011. Przyczyną skierowania do diagnostyki było podejrzenie obecności tętniaka na podstawie objawów klinicznych lub wcześniej wykonanych badań obrazowych. W ramach diagnostyki obrazowej pacjenci mieli wykonane badanie DSA oraz 3D DSA.

Analiza obrazu 3D DSA obejmowała ocenę lokalizacji, ilości, morfologii tętniaka oraz pomiary długości worka i szerokości szyi tętniaka. Na podstawie danych liczbowych obliczano AR oraz RSN dla grupy 60 osób z pękniętym oraz dla grupy 55 pacjentów z niepękniętym tętniakiem wewnątrzczaszkowym. Po obliczeniu wartości średnich otrzymano następujące wyniki:

W literaturze światowej podaje się, że przy AR>1,6 tętniaki mają 80% szans na pęknięcie, podczas, gdy te o niższej wartości w 90% pozostają niepęknięte. Przy tak ustalonym AR w naszym badaniu uzyskano odpowiednie 62% i 50%. Natomiast przy nieco niższym poziomie, ustalonym na AR = 1,4 uzyskano odpowiedni 82% i 62%. Powody dla których przyjęto taki poziom zostaną wytłumaczone w dalszej części artykułu.

Dla wskaźnika RSN wykonano analizę statystyczną z poziomem RSN od 1,1 do 1,6 gdzie znajdowała się największa ilość tętniaków. Najwyższą wartość różnicującą uzyskano dla wartości 1,5 i dla niej wykonano dalszą analizę.

Analiza wyników dowiodła, że wskaźnik RSN nie może być używany do prognozowania ryzyka pęknięcia tętniaka. Potwierdziła się natomiast wartość diagnostyczna wskaźnika AR , choć przy niższym poziomie z nieco mniejszą wartością prognostyczną dodatnią (65% vs 90%).

Analiza statystyki wykazała, że wartość prognostyczna wskaźnika AR została wykazana przy przyjęciu nieco niższej wartości (1,4 zamiast 1,6). Powodów takiej sytuacji może być kilka. Przede wszystkim do badania włączono stosunkowo niewielką grupę badaną, co mogło zaniżyć wyniki. Kolejnym powodem mogła być procedura postępowania w przypadku osób, które zostały przyjęte do szpitala objawami krwawienia wewnątrzczaszkowego. U tych osób z dodatnim obrazem angio-TK wykonywano operację neurochirurgicznego zaopatrzenia tętniaka, bez wykonania 3D-DSA,na podstawie którego wyznaczano opisywane wskaźniki. Osoby z bardziej ryzykownymi tętniakami nie były więc włączone do badania, co mogło skutkować zaniżeniem wyników. Trzecim powodem mogła być też specyfika populacji Śląska, aby to stwierdzić należałoby porównać podobne badania przeprowadzone w innych ośrodkach.

Autorzy: Krzysztof Musialik, Tomasz Paleczny

Żródło:
1.Criddle, Laura M.:Epidemiology of Intracranial Aneurysm and Subarachnoid Hemorrhage. Journal of Neuroscience Nursing.
2.Quantified aneurysm shape and rupture risk
Madhavan L. Raghavan, PH.D., Baoshun MA, M.S., and Robert E. Harbaugh, M.D.
Department of Biomedical Engineering, University of Iowa, Iowa City, Iowa; Departments of
Neurosurgery, and Engineering Science and Mechanics, Penn State University, M.S. Hershey
Medical Center, Hershey, Pennsylvania

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.